Reading PAGE

Peer Evaluation activity

Reviews 1
Downloads 5373
Views 5
Followed by 1

Total impact ?

  Send a

  Artur has...

  Trusted 0
  Reviewed 0
  Emailed 0
  Shared/re-used 0
  Discussed 0
  Invited 0
  Collected 0

   

  This was brought to you by:

  block this user Artur Trzebiński

  Student, Ph.D. Level

  UE Poznań
  Poznań University of Economics, Poland

  Ewolucja polskiego rynku funduszy nieruchomości

  Export to Mendeley

  Pierwszy fundusz inwestycyjny Pioneer Zrównoważony powstał w 1992 r. Kolejne fundusze rozpoczęły działalność 3 lata później i były to głównie fundusze dłużne. Nowa ustawa z 1997 r. w przeciwieństwie do ustawy z 1991 r. wprowadziła rodzaje i cele inwestycyjne funduszy oraz obniżone zostały restrykcje dotyczące limitów inwestycyjnych. To przyczyniło się do powstawania nowych TFI i kolejnych funduszy. Lokowanie aktywów przez fundusze inwestycyjne było możliwe dopiero po nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych z 2000 r. Ale rygorystyczne limity inwestycyjne nadal blokowały powstanie funduszy nieruchomości. Dwie pierwsze próby utworzenia funduszy lokujących aktywa na rynku nieruchomości zakończyły się niepowodzeniem. Dopiero ponowne obniżenie limitów inwestycyjnych w 2004 r. pozwoliło BZ WBK TFI i Skarbiec TFI na utworzenie pierwszych�dwóch funduszy nieruchomości.�Celem artykułu jest przedstawienie historii powstania i rozwoju rynku funduszy�inwestycyjnych związanych z rynkiem nieruchomości. Artykuł podzielony jest na cztery części. W pierwszej przedstawiona została historia rynku funduszy nieruchomości ze wskazaniem wpływu przepisów prawa. W kolejnej części przedstawiono strukturę przedmiotową i podmiotową tego rynku. Jak również porównano rynek polski z europejskim. W następnych punktach przedstawiona została wartość aktywów i ich koncentracja oraz przeanalizowana została efektywność (stopy zwrotu) funduszy w poszczególnych latach i od momentu rozpoczęcia działalności. Dodatkowo został przedstawiony rynek wtórny obrotu certyfikatami. W ostatniej części scharakteryzowano strategie i portfele inwestycyjne wybranych funduszy.

  Oh la laClose

  Your session has expired but don’t worry, your message
  has been saved.Please log in and we’ll bring you back
  to this page. You’ll just need to click “Send”.

  Your evaluation is of great value to our authors and readers. Many thanks for your time.

  Review Close

  Short review
  Select a comment
  Select a grade
  You and the author
  Anonymity My review is anonymous( Log in  or  Register )
  publish
  Close

  When you're done, click "publish"

  Only blue fields are mandatory.

  Relation to the author*
  Overall Comment*
  Anonymity* My review is anonymous( Log in  or  Register )
   

  Focus & Objectives*

  Have the objectives and the central topic been clearly introduced?

  Novelty & Originality*

  Do you consider this work to be an interesting contribution to knowledge?

  Arrangement, Transition and Logic

  Are the different sections of this work well arranged and distributed?

  Methodology & Results

  Is the author's methodology relevant to both the objectives and the results?

  Data Settings & Figures

  Were tables and figures appropriate and well conceived?

  References and bibliography

  Is this work well documented and has the bibliography been properly established?

  Writing

  Is this work well written, checked and edited?

  Write Your Review (you can paste text as well)
  Please be civil and constructive. Thank you.


  Grade (optional, N/A by default)

  N/A 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
  Close

  Your mailing list is currently empty.
  It will build up as you send messages
  and links to your peers.

   No one besides you has access to this list.
  Close
  Enter the e-mail addresses of your recipients in the box below.  Note: Peer Evaluation will NOT store these email addresses   log in
  Your recipients

  Your message:

  Your email : Your email address will not be stored or shared with others.

  Your message has been sent.

  Description

  Title : Ewolucja polskiego rynku funduszy nieruchomości
  Author(s) : Artur Trzebiński
  Abstract : Pierwszy fundusz inwestycyjny Pioneer Zrównoważony powstał w 1992 r. Kolejne fundusze rozpoczęły działalność 3 lata później i były to głównie fundusze dłużne. Nowa ustawa z 1997 r. w przeciwieństwie do ustawy z 1991 r. wprowadziła rodzaje i cele inwestycyjne funduszy oraz obniżone zostały restrykcje dotyczące limitów inwestycyjnych. To przyczyniło się do powstawania nowych TFI i kolejnych funduszy. Lokowanie aktywów przez fundusze inwestycyjne było możliwe dopiero po nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych z 2000 r. Ale rygorystyczne limity inwestycyjne nadal blokowały powstanie funduszy nieruchomości. Dwie pierwsze próby utworzenia funduszy lokujących aktywa na rynku nieruchomości zakończyły się niepowodzeniem. Dopiero ponowne obniżenie limitów inwestycyjnych w 2004 r. pozwoliło BZ WBK TFI i Skarbiec TFI na utworzenie pierwszych�dwóch funduszy nieruchomości.�Celem artykułu jest przedstawienie historii powstania i rozwoju rynku funduszy�inwestycyjnych związanych z rynkiem nieruchomości. Artykuł podzielony jest na cztery części. W pierwszej przedstawiona została historia rynku funduszy nieruchomości ze wskazaniem wpływu przepisów prawa. W kolejnej części przedstawiono strukturę przedmiotową i podmiotową tego rynku. Jak również porównano rynek polski z europejskim. W następnych punktach przedstawiona została wartość aktywów i ich koncentracja oraz przeanalizowana została efektywność (stopy zwrotu) funduszy w poszczególnych latach i od momentu rozpoczęcia działalności. Dodatkowo został przedstawiony rynek wtórny obrotu certyfikatami. W ostatniej części scharakteryzowano strategie i portfele inwestycyjne wybranych funduszy.
  Keywords : fundusze nieruchomości, fundusze inwestycyjne

  Subject : unspecified
  Area : Economics
  Language : Polish
  Year : 2012

  Affiliations Poznań University of Economics, Poland
  Volume : 2
  Publisher : Naukowe Wydawnictwo IVG
  City : Szczecin
  Pages : 5-25
  Isbn : 978-83-62062-04-1

  Leave a comment

  This contribution has not been reviewed yet. review?

  You may receive the Trusted member label after :

  • Reviewing 10 uploads, whatever the media type.
  • Being trusted by 10 peers.
  • If you are blocked by 10 peers the "Trust label" will be suspended from your page. We encourage you to contact the administrator to contest the suspension.

  Does this seem fair to you? Please make your suggestions.

  Please select an affiliation to sign your evaluation:

  Cancel Evaluation Save

  Please select an affiliation:

  Cancel   Save

  Artur's Peer Evaluation activity

  Artur has...

  Trusted 0
  Reviewed 0
  Emailed 0
  Shared/re-used 0
  Discussed 0
  Invited 0
  Collected 0
  Invite this peer to...
  Title
  Start date (dd/mm/aaaa)
  Location
  URL
  Message
  send
  Close

  Full Text request

  Your request will be sent.

  Please enter your email address to be notified
  when this article becomes available

  Your email


   
  Your email address will not be shared or spammed.